Odolnost spínačů a zásuvek Tango® Swing® a Levit® IP 44

Celá stavba v jednotném designovém pojetí elektroinstalace. To je časté a logické přání zákazníka. A to i v místech, která mohou být vystavena prachu a vlhkosti. Takovými typickými místy jsou např. komora, kuchyň, balkon, terasa a další. Kde přístroje pro montáž na omítku designem neobstojí, nabízí se řešení v přístrojích pro zapuštěnou montáž s krytím IP 44. Vyhoví po stránce bezpečnosti i designu.

Tango® a Levit® IP 44 jsou charakteristické jedinečnou konstrukcí, která umožňuje využití standardních rámečků. Pro zajištění stupně krytí IP 44 doporučujeme montáž maximálně do trojnásobných rámečků, a to jak ve vodorovné, tak i ve svislé orientaci. Barevná škála přístrojů IP 44 v řadě Tango® nabízí sedm variant a v řadě Levit® pět variant. Přístrojové vybavení zahrnuje základní přepínače a ovládače v řazení 6, 7 a 6/0, dále spínač řazení 5 a jednonásobnou zásuvku s clonkami a s víčkem. V řadě Tango® je pak k dispozici i dvojitý přepínač řazení 6+6.

Další řadou, která je také k dispozici s krytím IP 44, je základní design Swing®(L). Ideální pro rekonstrukce. Všechny přístroje jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 60529 (stupně ochrany krytem), a tudíž jsou na čelní straně opatřeny příslušnou značkou.

Kde ještě se hodí vyšší krytí

Vnější vlivy hodnotí a určují jednotlivé prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a z hlediska působení elektrického a elektromagnetického pole. Problematikou vnějších vlivů se zabývá norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Tato norma obsahuje základní požadavky na návrh elektrického zařízení (za elektrické zařízení se považuje i elektroinstalace) včetně vyhotovení základních podkladů, mezi které patří i „Protokol o určení vnějších vlivů“

Každý vnější vliv je označován (kódován) dvěma písmeny řecké abecedy a číslicí. První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu (A – vnější činitel prostředí, B – využití, C – konstrukce budovy). Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu a číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu.

Obr.: Spínač krytím IP44 Swing

Seznam jednotlivých vnějších vlivů lze nalézt v uvedené normě, na tomto seznamu je mimo jiné uveden i vnější vliv BA2 – děti. Tento vnější vliv se týká dětí v místech pro ně určených (jako např. jesle, mateřské školky, atd.). Jedním z požadavků tohoto vnějšího vlivu je, že v takovýchto prostorách mohu být použity pouze zařízení vyššího stupně ochrany krytem než IP2X – tj. zvýšená ochrana proti vniku pevných těles.

Základní krytí elektroinstalačních přístrojů stanovené normou je IP20. Toto krytí je dostatečné pro použití ve většině normálních prostor nikoliv ale do prostor určených pro děti (viz výše). V ABB nebereme bezpečnost na lehkou váhu, a proto naše spínače a zásuvky s bezšroubovími svorkami (typové řady 3559, 5519 a 5513) v našich nejpoužívanějších designových řadách splňují požadavky normy ČSN EN 60529 na stupeň krytí IP30 (spínače Tango) a IP40 (zásuvky Tango, spínače a zásuvky Element, Time, Neo(Tech) a Levit(M)). Uvedené krytí je dosaženo vždy až po úplné kompletaci elektroinstalačního přístroje (tj. vždy strojek, kryt a rámeček).

Obr.: Spínač krytím IP44 Tango

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně – správné přístroje na problematické povrchy

Všeobecné požadavky pro montáž elektrických zařízení na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312 ed. 2. Norma dovoluje do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, jestliže jsou vyrobeny z látky alespoň odolné proti šíření plamene. Normálně hořlavé látky jsou definovány v ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla – Obecné požadavky a zkoušky jako materiál, který má zápalnou teplotu minimálně 200 °C a při této teplotě se nedeformuje nebo neměkne. Příkladem je dřevo a materiály na bázi dřeva s tloušťkou větší než 2 mm. Po konzultaci s tvůrcem normy ČSN 33 2312 ed.2 a HZS ČR lze dovodit, že tyto požadavky jsou splněny pro třídu hořlavosti B až E při tloušťce materiálu větší než 2 mm. Požadavky na elektroinstalační krabice a úplné kryty stanovuje evropská harmonizovaná norma ČSN EN 60670-1 – Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Části z izolačního materiálu, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo narušit bezpečnost, nesmí být nepřiměřeně ovlivněny nadměrným teplem a hořením. Kontrola se provádí pomocí zkoušky žhavou smyčkou podle ČSN EN 60695-2-11 za dále uvedených podmínek.

Zkouška prováděná při 850 °C:

  • u částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení proudovodných částí a/nebo částí ochranného obvodu v jejich poloze (s výjimkou částí z izolačního materiálu, které jsou nutné k udržení ochranné svorky v její poloze v krabici),
  • u částí úplných krytů z izolačního materiálu určených pro duté stěny, duté stropy, duté podlahy a nábytek.

Zkouška prováděná při 650 °C:

  • u částí z izolačního materiálu, které nejsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze (i když jsou s nimi v kontaktu),
  • u částí z izolačního materiálu udržujících ochrannou svorku v její poloze. Společnost ABB, s. r. o. si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, splňují požadavky výše uvedených norem. Pro montáž do hořlavých podkladů (s třídou re-akce na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstalační krabice (odolnost do 850 °C) lze používat běžné spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami a běžné rámečky designových řad Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Neo®Tech, Element® a Time®, a to ve všech barevných variantách. Dále je možné pro tyto účely používat přístroje s krytím IP 44 u řad Swing®, Tango®, Levit®, Levit®M, Element® a Time® a přístroje z řady Decento® s porcelánovými rámečky (dřevěné NE). Pro montáž na hořlavé podklady lze používat řady Praktik, Variant+ a Garant, opět ve všech barevných variantách.

Značení výrobků

Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na a do normálně hořlavých látek bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku. Díky uplatnění nařízení evropské legislativy došlo k rozšíření nabídky přístrojů vhodných pro montáž na a do hořlavých podkladů. Nadále již nebude prováděno značení těchto výrobků nesmazatelnou značkou na výrobku (jak to striktně vyžadovala již neplatná norma).

Zeptejte se nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

ABB – Tiché instalační stykače

Potřebujete spínat osvětlení, topení, ventilaci nebo třeba čerpadla do 15 kW? Pak můžete sáhnout po našich instalačních stykačích ESB..N a EN..N, a my vám slibujeme, že poté, co s nimi […]

ABB – Rozvodnice UK600

Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt!

WEBINÁŘE