Protipožární kabelové ucpávky OBO Bettermann

Požární bezpečnost patří mezi nejdůležitější požadavky na každou budovu. Za základní opatření lze v této oblasti považovat rozdělení jejího vnitřního prostoru do více samostatných oddílů, požárních úseků, omezujících po určitou dobu případný požár pouze na dílčí část celého objektu.

Požární úseky musí být vzájemně odděleny celistvými stavebními konstrukcemi, které při požáru zamezí po stanovenou dobu šíření kouře a ohně do jiných částí budovy. Do stavebního řešení nevnášejí tyto požadavky zpravidla žádný podstatný problém. Ten přichází obvykle až s potřebou vytváření prostupů v těchto požárně dělících stavebních konstrukcích pro různá technologická vedení, včetně elektrických kabelů a vedení. Použitý systém těsnění těchto prostupů musí totiž, stejně jako prostupovaná stavební konstrukce, splňovat řadu specifických požadavků. Zejména pak:

  • zamezit prostupu ohně a kouře.
  • zaručit uzavření prostoru.
  • za přepážkou, na straně odvrácené od ohně, nesmí dojít k nepřípustnému zahřátí povrchu kabelů, vedení, trubek, kabelových nosných systémů, ani přepážky samotné.

Všechny tyto požadavky splňují bezezbytku systémy těsnění prostupů, resp. systémy protipožárních přepážek, OBO Bettermann s certifikací podle celoevropsky platných předpisů, včetně EN 1366-3 (ČSN EN 1366-3).

Protipožární malta PYROMIX®

Obr. 1: Těsnění prostupu pomocí maltové ucpávky PYROMIX®

Speciální suchá maltová směs k vytváření kabelových a kombinovaných těsnění prostupů mokrým procesem (obr. 1). V závislosti na přídavku vody lze hotovou hmotu umístit do prostupu ručně, čerpadly nebo lisy, přičemž díky vysoké přilnavosti k podkladu není třeba zhotovovat pro tuto hmotu v prostupech menších rozměrů žádné bednění.

Nespornou předností tohoto těsnění prostupu je možnost kombinace mnoha různých druhů instalačních vedení, včetně vedení s tepelnou izolací z minerální vlny nebo izolačních materiálů Armaflex a Foamglas. Lze jej využít i pro stavební díly s relativně malou tloušťkou a procházet jím mohou například i vlnovody. Neobsahuje žádná minerální vlákna a trvale porézní konzistence usnadňuje dodatečnou instalaci dalších vedení.

 

Protipožární pěna PYROSIT® NG

Dvousložková pěna pro menší, homogenní překážky s vysokou výtěžností. Průběh chemické reakce při tuhnutí zohledňuje všechny předpokládané aplikace a dobrá přilnavost k podkladu zamezuje vytékání z otvoru. Instalace je bezprašná a neuvolňují se při ní ani žádná vlákna. Nevyžaduje se žádná úprava povrchu, nicméně nevylučuje se, např. na ochranu před některými specifickými vlivy okolního prostředí. Po ukončení chemické reakce má PYROSIT® NG příjemně měkkou konzistenci, umožňující velice pohodlnou dodatečnou instalaci vedení.

Obr. 2: Těsnění prostupu pěnou PYROSIT® NG v podlahovém kanálu OBO-OKA

Těsněním prostupu mohou, kromě kabelů a vedení, procházet také trubky z oceli, mědi nebo z plastů. Jedná se tedy o univerzální řešení pro více různých stavebně-technologických profesí.

Pěnu PYROSIT® NG lze s výhodou využít i v kanálech podlahových rozvodů (obr. 2). Pokud totiž prochází podlahový elektroinstalační kanál pod požárně dělící stěnou, měl by být taktéž utěsněn proti šíření kouře a ohně.

U otevřeného kanálového systému se na obou stranách stěny sejme víko kanálu a z obou stran se nanese pod dělící stěnu pěna. V podlahových kanálech zalitých mazaninou se pěna aplikuje z podlahových krabic, situovaných nejblíže u požárně dělící konstrukce, a to po obou jejích stranách. V prostupu lze navíc již při počáteční instalaci zapěnit i redundantní volné plastové instalační trubky pro případné budoucí úpravy.

 

Pěnové bloky PYROPLUG® Block

Systém hotových pěnových bloků, nabývajících při požáru na objemu, avšak bez vytváření jakéhokoliv významnějšího tlaku na okolí. Principem funkce je vytváření izolující uhlíkové pěny, spolehlivě bránící průniku ohně a kouře. Hořlavé trubky se do této přepážky mohou ukládat bez dodatečné manžety, měděné a ocelové trubky mohou touto ucpávkou procházet s nebo bez tepelné izolace potrubní trasy.

Obr. 3: Kombinované řešení: pěna PYROSIT® NG a bloky PYROPLUG® Block

Realizace těsnění prostupů je zcela bezprašná a bez vzniku vláken, což platí i pro dodatečnou instalaci vedení. Tento aspekt je zvláště důležitý v prostorech s výpočetní technikou, v laboratořích apod. K montáži navíc postačuje pouze jednostranný přístup. Bloky PYROPLUG® Block lze taktéž s výhodou aplikovat v podlahových kanálech. Při složitějších tvarech je přínosné kombinovat tyto bloky s protipožární pěnou PYROSIT® NG (obr. 3).

Zbytkové spáry mezi bloky, resp. mezi bloky a vedeními, se snadno uzavřou stěrkovou hmotou PYROPLUG® Screed, patřící taktéž do tohoto systémového řešení. Prostup nevyžaduje žádnou dodatečnou úpravu povrchu, nicméně v případě potřeby ji lze z estetických nebo jiných důvodů provést.

Obr. 4: Kruhové těsnící bloky PYROPLUG® Peg ve stropním prostupu

Pěnové bloky  PYROPLUG® Peg

Kruhové pěnové bloky v osmi velikostech, zhotovené z trvale pružné pěny s uzavřenými póry, analogicky blokům PYROPLUG® Block. Tvarem jsou předurčeny do kruhových otvorů v betonu, cihlách nebo jiném stavebním materiálu, s nimiž se lze díky jádrovému vrtání setkat na stavbách stále častěji (obr. 4).

Čistá montáž bez vzniku prachu nebo vláken opět dovoluje jejich využití i ve specifických objektech s technologií zpracování dat nebo laboratořemi. Ke zpracování postačí běžný nůž a uzavření zbytkových spár i zde snadno zajistí stěrková hmota  PYROPLUG® Screed.

Softwarová podpora

Stejně jako pro jiné části sortimentu OBO Bettermann, je i pro návrh těsnění prostupů k dispozici vícejazyčná bezplatná softwarová podpora. Webové řešení OBO Construct BSS poběží na všech současných počítačích s přístupem na internet. Poskytne informace o normách a schváleních pro jednotlivé systémy. Lze v něm cíleně sestavovat, upravovat a exportovat vlastní seznamy potřebných položek. Mobilní aplikace OBO Construct BSS pro systémy Android a iOS (obr. 5) pomůže na libovolném místě s rychlým vyhledáním potřebných systémů protipožární ochrany pro daný projekt a usnadní současně i kalkulaci potřebného materiálu. Vytvořený kusovník lze pak přímo z telefonu snadno odeslat e-mailem.

Obr. 5: Mobilní aplikace pro návrh kabelových a kombinovaných prostupů OBO